EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Michał Roth

Ur. 01.10.1721 Iłukszta
Zm. 22.11.1785 Dagda

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Początki edukacji odebrał w szkole jezuickiej w Iłukszcie. Dnia 22 lipca 1737 roku wstąpił do jezuitów. Dwuletni nowicjat odbył w Wilnie przy kościele św. Ignacego, potem uczył w Dyneburgu. W latach 1741-1744 studiował filozofię w Nieświeżu, a w latach 1744-1748 teologię w Wilnie. Na kapłana wyświęcony został 16 maja 1747 roku w katedrze wileńskiej.

Etapy kariery dot. edukacji

Od 1749 roku do swojej śmierci pracował w ufundowanej przez Jana Augusta Hylzena "missio Hylzeniana" obejmującej swoim zasięgiem Dagdę, Bukmujzę, Kownatę i Pyłdę. Na tych terenach uczył łatgalskich chłopów i ich dzieci pisania, czytania, podstaw rachunków.

Opublikował kilka prac w języku łatgalskim, m.in. dwutomowy katechizm "Wyssa mocieyba katoliszka" czy "Pobożne pieśni".

 

Fakty z życia osobistego

Pochowany został w kościele dagdzieńskim.

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. "Gazeta Warszawska", nr 104, 1785.

Przedmiotowa

  1. G. Manteuffel, „Inflanty Polskie” oraz „Listy znad Bałtyku”, oprac. K. Zajas, Kraków, 2009.
  2. Kownata, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa, 1883.
  3. L. Grzebień, Roth (Rott) Michał, Polski Słownik Biograficzny, t. 32, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1990.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl