EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Stanisław Oświęcim z Kunowy

Ur. 1606 Siedliska
Zm. 28.09.1657 Potok

Dane rodziców

Florian Oświęcim z Kunowy (1574–1650)

Regina Śląska z Kralic (zm. ok. 1624)

Wychowanie i wykształcenie

W młodości uczył się w kolegium jezuickim w Jarosławiu. Później służył wojskowo. Odbywał też podróże dyplomatyczne w służbie króla. W 1637 roku wszedł w skład poselstwa królewicza Jana Kazimierza do Wiednia po Cecylię Renatę, żonę Władysława IV Wazy.

Znał dobrze język łaciński i francuski.

 

Etapy kariery dot. edukacji

Zdobyte za granicą doświadczenie oraz uznanie w kręgach dworskich uczyniło z niego idealnego kandydata na ochmistrza młodych podróżników edukacyjnych. W latach 1642-1643 wyjechał do Niderlandów i do Italii jako preceptor magnacki Aleksandra Koniecpolskiego, syna hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego. Prawdopodobnie w tym charakterze odbył więcej podróży. Już w 1645 roku towarzyszył nieznanym z imienia młodym Koniecpolskim (także krewnym hetmana) wyjeżdżającym na studia na uniwersytecie w Lowanium. Po odprowadzeniu podopiecznych do Lowanium przyłączył się później do  poselstwa bpa warmińskiego Wacława Leszczyńskiego, wojewody poznańskiego Krzysztofa Opalińskiego i wojewody pomorskiego Gerarda Denhoffa, które udawało się do Paryża, aby przywieźć do kraju Ludwikę Marię, drugą żonę Władysława IV. W 1651 roku w charakterze towarzysza podróży koniuszego wielkiego koronnego Aleksandra Lubomirskiego wyruszył w pielgrzymkę jubileuszową do Italii, przebywając wówczas głównie w Rzymie. Był autorem obszernych pamiętników, w których szczegółowo opisywał swoje liczne wojaże.

Fakty z życia osobistego

Wywodził się ze średniej szlachty sandomierskiej. 

Był łowczym sanockim i dworzaninem królewskim.

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław, rkps 224/II, Stanisław Oświęcim z Kunowy, Diariusze.
  2. Stanisław Oświęcim z Kunowy, Stanisława Oświęcima dyariusz 1643-1651, wyd. W. Czermak, Kraków, 1907.
  3. Stanisław Oświęcim z Kunowy, Podróż do Włoch Stanisława z Kunowy Oświęcima, ogłoszona z rękopisu, oprac. K. Kantecki, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, t. 3, Kraków, 1875.

Przedmiotowa

  1. A. Przyboś, Oświęcim Stanisław z Kunowy, Polski Słownik Biograficzny, t. 24, Wrocław, 1979.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl