EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Konstancja Hylzen

Ur. brak danych
Zm. 13.09.1795

Dane rodziców

Jan Ludwik Plater (zm. 1736)

Rozalia Brzostowska (zm. 1746)

Wychowanie i wykształcenie

Etapy kariery dot. edukacji

Razem z synem Józefem Jerzym około 1786 roku spełniła rozporządzenie męża i sprowadziła do dziedzicznego Oświeja Misjonarzy Wincentego a Paulo. Księża mieli prowadzić pracę duszpasterską w parafii, zarządzać i nauczać w szkole parafialnej, opiekować się przytułkiem oraz prowadzonym przez siostry miłosierdzia szpitalem. Ponadto mieli opiekować się założoną przez szarytki szkołą dla dziewcząt i prowadzić misje w okolicznych dobrach Hylzenów. Inicjatywę w pełni rozwinął ostatni przedstawiciel rodu - Idzi. Wśród licznych zapisów dokonanych w 1798 roku nakazał misjonarzom w szkole parafialnej uczyć "studentów czytania, pisania, języka ruskiego i łacińskiego, początków arytmetyki, geografii, historii, zwłaszcza narodowej i krajowej, oraz także tajemnic religii chrześcijańskiej i reguł dobrych obyczajów".

Fakty z życia osobistego

Była drugą żoną wojewody inflanckiego Jana Augusta Hylzena (1702-1767), za którego wyszła ok. 1735 roku. Doczekali się jeszcze czwórki potomstwa: Józefa Jerzego (1736-1786) - wojewody mścisławskiego, Anny Rozalii (zm. 1791) - żony Pawła Mostowskiego, Justyniana (zm. 1778) - generała majora wojsk koronnych oraz nieznanej z imienia córki (zm. 1753). 

Żyła w XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

 1. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Archiwum Radziwiłłów, dz. V, sygn. 5587.
 2. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Metryka Koronna S 37, Sygillaty.
 3. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Wilno, F. 273–1190, F. 139–1108.
 4. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Wilno, F. 9–1959, K. Hylzenowa, Skrypta z jej księgi rachunkowej.
 5. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Wilno, F. 9–268, K. Hylzenowa z Platerów, Diariusz przychodu i rozchodu tak pieniędzy jako też i trunków ze wszystkich dóbr jaśnie wielmożnej JejMC pani Hylzenowej wojewodziny mińskiej sporządzony dnia szóstego m[iesią]ca junii roku 1767 w Wilnie,.
 6. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, sygn. 699, 727, 732, 737.
 7. Latvijas Valsts vestures arhivs, Ryga, F. 4638, Ap. 1, L. 10.
 8. Jan Daneykowicz-Ostrowski, Swada polska i łacińska albo Miscellanea Oratorskie, t. 1, Lublin, 1745.
 9. W. Kaliński, Dziennik 1787–1788, oprac. Ł. Kurdybacha, Wrocław, 1968.
 10. K. Bujnicki, Pamiętniki (1795–1875), Kraków, 2001.
 11. Lietuvos valstybes istorijos archyvas, Wilno, F. S.A., sygn. 15428.

Przedmiotowa

 1. J.S. Dunin-Borkowski, Panie polskie przy dworze rakuskim (damy krzyża gwiaździstego, damy pałacowe, kanoniczki honorowe sabaudzkie i berneńskie), Lwów, 1891.
 2. A. Wieczorek, Misje ludowe Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na terenie Rzeczypospolitej od połowy XVII do początku XIX wieku, Toruń, 2014.
 3. J. Bartoszewicz, Znakomici mężowie polscy w XVIII wieku. Wizerunki historycznych osób, t. 2, Petersburg, 1856.
 4. S. Konarski, Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej. Źródła i opracowania, t. 4, Buenos Aires–Paryż, 1967.
 5. P.A. Jeziorski, Hylzenowie w Gdańsku. Szkic do dziejów elit dawnego województwa inflanckiego, Zapiski Historyczne, z. 3, 2015.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl