EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Augustyn Bernicz (Bernitz)

Ur. 1673
Zm. brak danych

Dane rodziców

Marcin Bernicz (zm. po 1673)

Zofia Anna Corbiniani (zm. 1682 lub 1689)

Wychowanie i wykształcenie

Początkowe wykształcenie odebrał być może we Lwowie. Nie wiadomo, gdzie odbywał studia. Jego ojciec Marcin studiował w Padwie (immatrykulacja w 1663 roku), więc być może i on tam studiował. Określano go jako człowieka biegłego w wielu umiejętnościach. Uzyskał spore doświadczenie dyplomatyczne.

Augustyn był agentem politycznym Sapiehów. Przede wszystkim był długoletnim pośrednikiem między Benedyktem Sapiehą a królem polskim oraz dworami berlińskim i wiedeńskim. Jeździł do Berlina w celu pertraktacji z elektorem brandenburskim (1681, 1686/1687) oraz do Wiednia na dwór cesarski (1688 oraz ponownie 1696/1697 w służbie królewicza Jakuba Sobieskiego).

Etapy kariery dot. edukacji

Bernicz został guwernerem Teodora i Franciszka Lubomirskich, synów Stanisława Herakliusza, którzy w końcu 1699 roku wyjechali w zagraniczną podróż edukacyjną. Zgodnie z instrukcją, napisaną przez ojca podróżników, Bernicz miał nadzorować ich naukę oraz dopilnować właściwej formacji moralnej, ucząc właściwego postępowania. Ojciec zalecał synom zgodną koegzystencję braterską i całkowite posłuszeństwo „dyrektorowi” Berniczowi, delegując na niego swoją władzę rodzicielską. Miał on również nadzorować ich  kontakty dworskie i towarzyskie oraz dbać o przestrzeganie manier i konwenansów w taki sposób, aby nie narazili na szwank dobrego imienia i honoru domu Lubomirskich. Bernicz miał wreszcie dbać o budżet podróżny, oszczędnie gospodarując finansami i odmawiając zdecydowanie zbyt wygórowanym żądaniom finansowym swoich podopiecznych.

Fakty z życia osobistego

Żył w XVII-XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Stanisław Herakliusz Lubomirski, Instrukcyja synom moim do cudzych krajów ode mnie wyprawionym Theodorowi i Franciszkowi Lubomirskim w Jazdowie 29 Novembris 1699, [w:] Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.), wstępem i objaśnieniami opatrzyły D. Żołądź-Strzelczyk i M. E. Kowalczyk, Wrocław, 2017.

Przedmiotowa

  1. K. Piwarski, Bernitz Augustyn, Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków, 1935.
  2. A. Birkenmajer, Bernitz Marcin, Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków, 1935.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2022 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl