EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jan Dominik Łopaciński

Ur. 1708 Łopacin
Zm. 11.01.1778 Janopol

Dane rodziców

Leon Łopaciński (1663–1732)

Regina Święcicka (zm. 1773)

Wychowanie i wykształcenie

W latach 1730–1732 uczęszczał do seminarium misjonarzy przy kościele Św. Krzyża w Warszawie. W marcu 1730 roku przyjął w katedrze wileńskiej niższe święcenia kapłańskie, a 8 maja 1732 roku u teatynów w Warszawie wyższe. Dnia 23 czerwca 1753 roku uzyskał na Akademii Wileńskiej doktorat obojga praw.

Etapy kariery dot. edukacji

Był proboszczem w Krożach na Żmudzi, w Oniksztach na Wileńszczyźnie, kanonikiem (1732) oraz scholastykiem wileńskim (1753).

W 1740 roku razem z biskupem Józefem Stanisławem Sapiehą i bratem Ignacym Błażejem udał się w podróż zagraniczną do Akwizgranu, w czasie której zwiedził m.in. Śląsk, Saksonię, Hesję, Nadrenię Północną-Westfalię.

Jako biskup żmudzki szczególną wagę przykładał do swojej diecezji i pełniących w niej służbę duchowną księży. Dlatego zaraz po otrzymaniu pastorału nakazał plebanom sporządzić opisy swoich parafii, a później starał się podnieść poziom ich wykształcenia (w 1765 roku poddał w Worniach wszystkich księży egzaminowi i nakazał uzupełnienie wykształcenia).

Był także kolekcjonerem i bibliofilem. W łukiskim pałacu posiadał cenną kolekcję obrazów i książek. Zajmował się tłumaczeniami z języka francuskiego oraz pisarstwem teologicznym ("Objaśnienie o bractwie albo o kongregacji nazwanej doctrinae christiane").

Fakty z życia osobistego

Był bratem wojewody brzeskolitewskiego Mikołaja Tadeusza i pamiętnikarza Ignacego Błażeja.

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Wilno, F. 9–7.
  2. Biblioteka Narodowa, Warszawa, Biblioteka Ordynacji Zamoyskich 941.
  3. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Archiwum Radziwiłłów, dz. V, 8905.
  4. Ignacy Łopaciński, Diariusz życia Ignacego Łopacińskiego pisarza skarbowego Wielkiego Księstwa Litewskiego brata rodzonego wojewody brzeskiego, „Biblioteka Warszawska”, 1855, t. 3.
  5. Ignacy Łopaciński, Podróż JW. Jana i Ignacego Łopacińskich z JO. X-ciem Sapiehą, koadiutorem za granicą odbyta, „Gazeta Codzienna”, 1856: nr 342, 343, 1857: nr 1, 4, 12, 13.

Przedmiotowa

  1. A. Kucharski, Sarmaci u wód. Podróż biskupa Józefa Sapiehy oraz Ignacego i Jana Łopacińskich do cieplic akwizgrańskich w 1740 r., Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, t. 24 (1), 2013.
  2. W. Szczygielski, Łopaciński Jan Dominik, Polski Słownik Biograficzny, t. 18, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1973.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl