EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Tomasz Żebrowski

Ur. 25.11.1714 Litwa
Zm. 18.03.1758 Wilno

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Do zakonu jezuickiego wstąpił 6 sierpnia 1732 roku w Wilnie, a święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1743 roku, również w Wilnie

Po dwuletnim nowicjacie w zakonie jezuitów (1732-1734) studiował filozofię w Akademii Wileńskiej (1735-1738), a potem teologię na tej uczelni (1740-1744). W 1750 roku został wysłany na studia z nauk ścisłych do Wiednia i Pragi razem z Tomaszem Siekierzyńskim. W Wiedniu studiował matematykę (1750-1751), a w Pradze na Uniwersytecie Karola-Ferdynanda astronomię pod kierunkiem Józefa Steplinga (1751-1752).

Etapy kariery dot. edukacji

Początkowo nauczał w klasach infimy w Kownie (1738-1739), potem w szkołach w Kownie i Okszy. Jako profesor retoryki i poetyki wykładał w Iłukszcie (1745/46), a jako profesor filozofii w Krożach (1746-1748). W 1752 roku otworzył na nowo w Akademii Wileńskiej studia z matematyki, zorganizował pracownię fizyki doświadczalnej i obserwatorium astronomiczne. Popularyzował wiedzę w publicznych wykładach i popisach uczniowskich. W rękopisach pozostawił swoje wykłady z logiki i matematyki

Fakty z życia osobistego

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Lietuvos TSR valstybinė respublikinė biblioteka, Wilno, PR-491, Żebrowski Tomasz, Logika, matematyka.
  2. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Archiwum Radziwiłłów, teka 480 [18944], Żebrowski Tomasz, Listy 1749-1758.

Przedmiotowa

  1. L. A. Birnenmajer, Udział Polski w uprawianiu i w rozwoju nauk ścisłych, Kraków, 1918.
  2. M. Radová-Stiková, Astronom zakladatel litevské hvězdárny. Příspěvek k typologii barokních hvězdáren, Dějiny Věd a Techniky, 23, 1990.
  3. V. Zubovas, Działalność architektoniczna Tomasza Żebrowskiego, Lituano-Slavica Posnaniensia : studia historica, 5, 1991.
  4. V. Zubovas, Tomas Žehrauskas, Mokslas ir Technika, 1, 1974.
  5. V. Zubovas, Tomo Žebrausko architekturine kuryba, Lietuvos TSR Architekturos Klausimai, 6/2, 1980.
  6. V. Zubovas, Uzupełnienia do biografii Tomasza Żebrowskiego, Biuletyn Historii Sztuki, 40, 1978.
  7. V. Biržiška, Tomas Žebrys, Aleksandrynas, Senujų lietuvių rašytoju, rabusiu prieš 1865 m, Chicago, 1960.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl