EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Tomasz Hussarzewski (Husarzewski)

Ur. 13.12.1732 Warszawa
Zm. 13.12.1807 Wilno

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Uczęszczał do szkoły elementarnej i średniej w Warszawie. Studiował matematykę, fizykę, literaturę, prawo, historię i teologię, którą ukończył ze stopniem doktora. W 1751 roku zapisał się do seminarium św. Krzyża w Warszawie. W dniu 19 marca 1752 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Śluby złożył w dniu 20 marca 1754 roku. W latach 1752-1756 podjął studia filozoficzne i teologiczne w seminarium św. Krzyża. W 1756 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Etapy kariery dot. edukacji

Był wykładowcą filozofii w seminarium duchownym w Łowiczu (1756-1758) i w Warszawie (1758-1760). Wyjechał do Wiednia, gdzie przez następne pięć lat pracował w seminarium diecezjalnym - prowadzenie seminarium powierzył misjonarzom arcybiskup wiedeński kardynał Krzysztof Antoni Migazzi w 1760 roku (w Wiedniu przebywał z misjonarzami - Janem Hardelay i Ignacym Tylianem). W latach 1765-1769 prowadził wykłady w seminarium św. Krzyża w Warszawie. W 1769 roku został regensem seminarium diecezjalnego w Wilnie (wykładał Pismo Święte i historię Kościoła). W 1782 roku został profesorem historii powszechnej w Szkole Głównej Wileńskiej. W 1783 roku rozpoczął wykłady na uniwersytecie. Wykładał historię powszechną. W 1798 roku był kandydatem na rektora. W 1791 roku, po 22 latach, zrezygnował ze stanowiska regensa seminarium diecezjalnego w Wilnie. W 1803 roku przeszedł na emeryturę, ale jeszcze przez dwa lata wykładał na uniwersytecie historię powszechną. Kiedy w 1805 roku zakończył pracę w Szkole Głównej Wileńskiej, wykładał Pismo Święte i historię Kościoła w seminarium misjonarskim w Wilnie.

Był nauczycielem Joachima Lelewela i członkiem honorowym Towarzystwa Nauk i Umiejętności

Fakty z życia osobistego

Żył w XVIII-XIX wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, Kraków, I.14, Cathalogus Poloniae sacerdoto[rum] Cong[regationis] Missionis conscriptus 1786 (1715-1784).

Przedmiotowa

  1. A. Schletz, Współpraca misjonarzy z Komisją Edukacji Narodowej (1773-1794). Przyczynek do historii kultury i oświaty w Polsce, Kraków, 1946.
  2. J. Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579–1831), t. 2, Kraków, 1899-1900.
  3. J. Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579–1831), t. 3, Kraków, 1899-1900.
  4. F. Bączkowicz, Księża Misyonarze we Wiedniu, Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, R. 15, nr 4, 1909.
  5. J. Dukała, Husarzewski Tomasz herbu Prus (1732-1807), Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), t. 2/1: Biografie, J. Dukała, Kraków, 2001.
  6. A. Schletz, Hussarzewski Tomasz h. Prus (1732-1807), Polski Słownik Biograficzny, t. 10, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1962.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl